Jing River Acupunctuur, gevestigd aan De Panoven 25, 4191 GW Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Monique Staring, uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, in dien nodig, mèt uw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• een eventuele data lek direct aan u meld en aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal). De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een eventuele doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Voor de financiële administratie: de factuur voor uw zorgverzekeraar bevat uw NAW gegevens en uw geboortedatum.
• Uw emailadres gebruik ik voor het versturen van facturen, tussentijds mailcontact en indien u daar prijs op stelt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan uw naam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling (acupunctuur 24104) vermeld. De zorgverzekeraar vraagt om vermelding van deze gegevens zodat u de factuur bij hen kunt declareren. De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.
Uw rechten als cliënt
Recht op inzage
U heb het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegeven

Recht op correctie en verwijdering
U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht op data deportabiliteit
In de AVG (artikel 20) heet dit het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u recht hebt om de persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.
Klachtrecht
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?
Neem hierover dan eerst contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij een klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring
Tijdens het intake consult vraag ik u een verklaring te tekenen waarin u mij toestemming geeft uw persoonsgegevens te gebruiken. Deze verklaring wordt in uw dossier bewaard.